top of page

Energikartläggning

En energikartläggning är en total genomgång av ert företags energiförbrukning och kan ofta resultera i ett flertal riktigt lönsamma åtgärdsförslag. Positivt både ur miljösynpunkt och för att få bukt på onödiga kostnader.

ENERGIKARTLÄGGNING FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

ENERGIKARTLÄGGNING ENLIGT LAGKRAV

För små och medelstora företag med total förbrukning under 2,8GWh finns inget lagkrav att göra en kartläggning, men oftast är det en mycket god investering.

Om föreslagna åtgärder genomförs förstås.

Hittills har uppföljning av våra genomförda projekt visat att företagen alltid lyckats spara minst lika mycket som utlovats. 

 

Stora företag eller företag med en förbrukning över 2,8GWh

totalt för hela koncernen) måste göra en energikartläggning.

I de fall det inte gjorts någon kartläggning på företaget tidigare behöver den vara klar senast 11:e oktober 2026.

Om förbrukningen överstiger 23,6GWh ska det dessutom finnas ett ledningssystem för energi, senast 11:e oktober 2027

I energiförbrukningen ska all energi som företaget har rådighet över räknas in, d.v.s. även transporter.

 

Stora företag med en förbrukning som understiger 2,8GWh kan ansöka om dispens från att behöva göra en energikartläggning.

Med stora företag avses företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år. Beräkningen görs på en global nivå så för att avgöra om ett företag som tillhör en global koncern omfattas av lagstiftningen skall man vid bedömningen inkludera antal sysselsatta samt årsomsättning och balansomslutning för hela koncernen.

bottom of page