top of page
Moody Wall Climbers II_edited.jpg

Energikartläggning

En energikartläggning är en total genomgång av ert företags energiförbrukning och kan ofta resultera i ett flertal riktigt lönsamma åtgärdsförslag. Positivt både ur miljösynpunkt och för att få bukt på onödiga kostnader.

ENERGIKARTLÄGGNING FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

För små och medelstora företag finns inget lagkrav att göra en kartläggning, men oftast är det en mycket god investering. Om föreslagna åtgärder genomförs förstås. Hittills har uppföljning av våra genomförda projekt visat att företagen alltid lyckats spara minst lika mycket som utlovats. 

 

Det är endast stora företag som berörs av lagen och den gäller både de verksamheter som omfattas av lagen men också företag som erbjuder energitjänster, branschorganisationer och miljöbalkens tillsynsmyndigheter. Uppskattningsvis omfattas cirka 1 500 företag i Sverige av lagen.

Företag definieras som den enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver en ekonomisk verksamhet. Ekonomisk verksamhet tolkas som all verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad. Det saknar betydelse att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte och även offentliga verksamheter kan räknas som företag.

 

ENERGIKARTLÄGGNING FÖR STORA FÖRETAG

Med stora företag avses företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år. Beräkningen görs på en global nivå så för att avgöra om ett företag som tillhör en global koncern omfattas av lagstiftningen skall man vid bedömningen inkludera antal sysselsatta samt årsomsättning och balansomslutning för hela koncernen.

bottom of page