top of page

Energibalansberäkning

När man ska bygga nytt eller bygga till på befintlig fastighet så kräver byggnadsnämnden enligt lag att man lämnar in en uträkning på den förväntade energiförbrukningen. 

En sådan energibalansberäkning ska vara framtagen innan tekniska samrådet med kommunen.

 

I samband med detta kan vi också hjälpa till att ta fram förslag på förbättrande konstruktioner, värmesystem och övriga installationer för att energioptimera byggnaden så att de krav som finns uppfylls. 

Enligt BBR kap. 9 (BFS 2011:6) skall ett primärenergital och byggnadens U-medelvärde beräknas vid ny- eller tillbyggnation och kontroll av projekterad eleffekt för uppvärmning. Verifiering av beräknade värden mot verkligt utfall ska utföras senast 24 månader efter det att byggnaden har tagits i bruk och kan samordnas med en energideklaration enligt lagen (2006:985)

om energideklaration för byggnader.

bottom of page