Energikartläggningar

För stora företag skall enligt lag energikartläggning göras vart fjärde år; lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266). För små och medelstora företag finns bidrag att söka till och med sista april 2019.

Sommarstuga

Jag har erfarenhet av stort antal kartläggningar vilka ofta resulterar i att företagen även går vidare med att genomföra föreslagna åtgärder. Ofta kan väldigt lönsamma åtgärder hittas.

Kartläggningar genomförs i Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad.

Energikartläggning för små och medelstora företag

För små och medelstora företag finns inget lagkrav att göra kartläggning. Men oftast är det en riktigt lönsam affär. Om föreslagna åtgärder genomförs förstås. Kartläggningar görs i hela Halland, framför allt i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad men även i Hylte, Göteborg och Skene.

Energikartläggning för stora företag

Det är endast stora företag som berörs av lagen och den gäller både de verksamheter som omfattas av lagen men också företag som erbjuder energitjänster, branschorganisationer och miljöbalkens tillsynsmyndigheter. Uppskattningsvis omfattas cirka 1 500 företag i Sverige av lagen.

Företag definieras som den enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver en ekonomisk verksamhet. Ekonomisk verksamhet tolkas som all verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad. Det saknar betydelse att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte och även offentliga verksamheter kan räknas som företag.

 

Med stora företag avses företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år. Beräkningen görs på en global nivå så för att avgöra om ett företag som tillhör en global koncern omfattas av lagstiftningen skall man vid bedömningen inkludera antal sysselsatta samt årsomsättning och balansomslutning för hela koncernen.

Se Energimyndigheten.se